فهرست

خبر

اردستان *کتابخانه های عمومی شهرستان اردستان
1- كتابخانه عمومي حضرت سجاد(ع)

توضیحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: اردستان-خیابان شهید بهشتی
شماره تلفن:     3154245032                                        كدپستي: 8381849991
زيربنا:        530                                          سال تاسيس: 1378

2-كتابخانه عمومي امام حسن مجتبي(ع)

توضیحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: مهاباد -خیابان امام خمینی - محله سر آسیاب
شماره تلفن:     54403121                                        كدپستي: 8443144555
زيربنا:     220                                           سال تاسيس: 1392

3-كتابخانه عمومي شهداي هفتم تير

توضیحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: نهوج - خیابان امام خمینی
شماره تلفن:        54426121                                     كدپستي: 8385113561
زيربنا:     200                                             سال تاسيس: 1376


4-كتابخانه عمومي شهيد سيد نورالله طباطبايي نژاد
توضیحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: اردستان-خیابان امام خمینی - جنب مهمانسرای جهانگردی
شماره تلفن:        54242066                                     كدپستي: 8381997976
زيربنا:  565                                                سال تاسيس: 1345
5-كتابخانه عمومي كريم اهل بيت(ع)  توضیحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: روستای کچورستاق
شماره تلفن:     54460110                                        كدپستي: 8448159146
زيربنا:                200                                  سال تاسيس:1376
6-كتابخانه عمومي مجمر زواره ای زواره

توضیحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: زواره-خیابان امام خمینی - جنب آتش نشانی
شماره تلفن:    54372900