فهرست

خبر

بویین و میاندشت *كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان بوئين و مياندشت
1-كتابخانه عمومي امامت افوس  
توضيحات در مورد کتابخانه:  

نشاني: افوس-خیابان دانش
شماره تلفن:       57512181                                      كدپستي: 8571133497
زيربنا:            240                                      سال تاسيس:1381

2-كتابخانه عمومي نبوت بوئین و میاندشت