فهرست

خبر

چادگان *كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان چادگان
1-كتابخانه عمومي سید محمـد صدر چادگان  
توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: چادگان-خیابان امام خمینی
شماره تلفن:                57722445                             كدپستي: 8571711338
زيربنا:                310                                  سال تاسيس:1342
2-كتابخانه عمومي شهدای چنارود  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: روستای فراموشجان
شماره تلفن:    57712573                                         كدپستي: 8574181873
زيربنا:              145                                    سال تاسيس:1396
3-كتابخانه عمومي عبداله زید حسنی رزوه