فهرست

خبر

خمینی‌شهر *كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان خميني شهر
1- كتابخانه عمومي الغدیر خمینی شهر  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: خمینی شهر-میدان امام حسین - خیابان شهید صدوقی - جنب شهرداری منطقه 2
شماره تلفن:       33633053                                      كدپستي: 8418759441
زيربنا:                1200                                             سال تاسيس: 1344
2- كتابخانه عمومي امام جعفر صادق(ع) خمینی شهر  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: خمینی شهر-خیابان کهندژ-کوچه شهید محمد عسکری
شماره تلفن:    33658787                                         كدپستي: 8163893113
زيربنا:                1587                                             سال تاسيس: 1387
3- كتابخانه عمومي امام صادق اندان خمینی شهر  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: خمینی شهر-خیابان مدرس- خیابان شهید فهیمیده- جنب مدرسه دکتر معین
شماره تلفن:          33516830                                   كدپستي: 8417817669
زيربنا:                            1800                                  سال تاسيس: 1388
4- كتابخانه عمومي امام صادق دینان درچه