فهرست

خبر

خوروبیابانک *كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان خورو بيابانك
1- كتابخانه عمومي شهدای خور
توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: خور-خیابان شهدا
شماره تلفن:       46322234                                      كدپستي: 8361944184
زيربنا:                            500                                سال تاسيس: 1349
2- كتابخانه عمومي میرزا ابوالحسن یغمای جندقی جندق
توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: جندق- خیابان امام -کوچه بهار-پلاک 7
شماره تلفن:                46344206                             كدپستي: 8363133335
زيربنا:                179.58                                      سال تاسيس:  1365
3- كتابخانه عمومي ولایت فرخی