فهرست

خبر

سمیرم *كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان سميرم

1- كتابخانه عمومي استاد محمد بهمن بیگی

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: روستای فتح آباد
شماره تلفن:    31535822                                         كدپستي: 8689111865
زيربنا:                220                                          سال تاسيس: 1374
2- كتابخانه عمومي استادحبیب ا... فضائلی