فهرست

خبر

فریدن *كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان فريدن

1- كتابخانه عمومي دانشوران داران

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: داران-خیابان ولی عصر - جنب پارک شهر
شماره تلفن:         3157222155                                    كدپستي: 85619-46191
زيربنا:                400                                     سال تاسيس: 1353
2- كتابخانه عمومي علامه امینی دامنه

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: دامنه -خ معلم
شماره تلفن:   57362899                                          كدپستي: 85641-19671
زيربنا:                244                                            سال تاسيس: 1378