فهرست

خبر

فریدون‌شهر *كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان فريدون‌شهر
1- كتابخانه عمومي آل یاسین فریدونشهر

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: فریدونشهر-طبقه همکف شهرداری
شماره تلفن:          3157592064                                   كدپستي: 8591741171
زيربنا:                140                                            سال تاسيس: 1359
2- كتابخانه عمومي ابوالفضل العباس برف انبار

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: برف انبار-خیابان اصلی -جنب گلزار شهدا
شماره تلفن:                  57552561                           كدپستي: 8599118319
زيربنا:                153                                            سال تاسيس: 1376