فهرست

خبر

فلاورجان *كتا بخانه‌‌هاي عمومي شهرستان فلاورجان
1- كتابخانه عمومي آیت الله شریعت فلاورجان
توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: فلاورجان-روبروی شهرداری
شماره تلفن:                 37426400                            كدپستي: 8451675193
زيربنا:                1096                                             سال تاسيس: 1377
2- كتابخانه عمومي المهدی جولرستان
توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: خ شهید مطهری، طبقه فوقانی خیریه 14 معصوم
شماره تلفن:     37474944                                        كدپستي: 8458163648
زيربنا:          155                                        سال تاسيس:1380
3- كتابخانه عمومي امام خمینی(ره) فلاورجان