فهرست

خبر
کاشان *فهرست كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان كاشان

1-كتابخانه عمومي 22بهمن کاشانتوضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: کاشان-شهرک22بهمن - خیابان آزادی - جنب میدان
شماره تلفن:   55272494                                          كدپستي: 8717715641
زيربنا:                250                                              سال تاسيس: 1376
2- كتابخانه عمومي المهدی(عج) مشکات


توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: میدان شهید بهشتی- مسجد المهدی(عج)
شماره تلفن:    55683340                                         كدپستي: 8739100000
زيربنا:                170                                        سال تاسيس: 1394       
3- كتابخانه عمومي امیرکبیر کاشان


توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: کاشان-خیابان امیرکبیر - باغ موزه تاریخی فین
شماره تلفن:        55302020                                     كدپستي: 8718814566
زيربنا:                240                                            سال تاسيس: 1347  

4- كتابخانه عمومي انجمن آثارملی کاشان


توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: کاشان-خیابان فاضل نراقی - کوچه مسجد آقا بزرگ - داخل مسجد
شماره تلفن:       55220706                                      كدپستي: 8713937494
زيربنا:                900                                      سال تاسيس: 1327         
5- كتابخانه عمومي جوشقان جوشقان سفلی

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: جوشقان سفلی-نیاز جوشقانی – ابتدای خیابان سبزواری – جنب مسجد حجت (عج)
شماره تلفن:      55662185                                       كدپستي: 8755100000
زيربنا:                200                                         سال تاسيس: 1387     
6- كتابخانه عمومي حضرت آیت الله سید احمد موسوی برزکی


توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: برزک-محله کارگاه
شماره تلفن:  55672040                                           كدپستي: 8756100000
زيربنا:                560                                سال تاسيس: 1379               
7- كتابخانه عمومي سید ابوالرضا راوندی کاشان

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: کاشان-خیابان بابا افضل - کوچه شهید علی فلاح
شماره تلفن:         55447748                                    كدپستي: 8713686561
زيربنا:     700                                             سال تاسيس: 1387
8- كتابخانه عمومي شهیدان حسن پور سن سن

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: محله پایین - جنب حسینیه
شماره تلفن:      55681450                                       كدپستي: 8733100000
زيربنا:                198                                             سال تاسيس: 1377 
9- كتابخانه عمومي طاهرآباد کاشان

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: کاشان-طاهر آباد - جنب سوله ورزشی
شماره تلفن:        3155522976                                     كدپستي: 8731874454
زيربنا:                320                                         سال تاسيس: 1385     
10- كتابخانه عمومي علوی

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: روستای علوی
شماره تلفن:    55633443                                         كدپستي: 8738100000
زيربنا:                310                                           سال تاسيس: 1376   
11- كتابخانه عمومي علی بن امام محمدباقر(ع) کاشان

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: کاشان-فین بزرگ - محله سادات - جنب حسینیه پهلوانیها
شماره تلفن:          55301070                                   كدپستي: 8718736511
زيربنا:                740                                        سال تاسيس: 1385       
12- كتابخانه عمومي قمصرتوضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: قمصر-خیابان شهید بهشتی - پلاک1221
شماره تلفن:  55642131                                           كدپستي: 8751811438
زيربنا:                300                                            سال تاسيس: 1358  
13- كتابخانه عمومي ملامحسن فیض کاشانی کاشان

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: کاشان-خیابان آیت الله سعیدی
شماره تلفن:   55237438                                          كدپستي: 8716818183
زيربنا:                600                                            سال تاسيس: 1368  
14- كتابخانه عمومي مهر ولایت استرک

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: استرک-خیابان شهید مطهری
شماره تلفن:     55275707                                        كدپستي: 8731100000
زيربنا:                320                                            سال تاسيس: 1385  
15- كتابخانه عمومي نیاسر
توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: نیاسر-خیابان امام خمینی - میدان میراث فرهنگی -جنب اداره دارایی
شماره تلفن:      55723334                                       كدپستي: 8718116785
زيربنا:                366                                          سال تاسيس: 1385   

16- کتابخانه عمومی شهید فخار

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: کاشان- مدخل شهر- مسجد شهید فخار- کتابخانه عمومی شهیدفخار
شماره تلفن:     55585122                                      كدپستي: 8715913446
زيربنا:                300                                            سال تاسيس: 1399