فهرست

خبر

مبارکه *فهرست كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان مباركه

1- كتابخانه عمومي 14معصوم مبارکه

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: مبارکه-محله قهنویه - خیابان سعدی - کوچه 19
شماره تلفن:  52422190                                           كدپستي: 8481784781
زيربنا:                1176                                              سال تاسيس: 1386          
2- كتابخانه عمومي آیت الله هاشمی طالخونچه