فهرست

خبر

نایین
*فهرست كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان نايين


1- كتابخانه عمومي امام الرحمه(ع) نایین

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: بلواربعثت جنب پارک غدیر کتابخانه عمومی امام الرحمه (ع)نایین
شماره تلفن:       46253552                                      كدپستي: 8391863166
زيربنا:     150                                            سال تاسيس: 1336 
2- كتابخانه عمومي حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) انارک

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: انارک-شهرک شهید رجایی-جنب کوی ارشاد
شماره تلفن:    46202224                                         كدپستي: 8397135331
زيربنا:                600                                          سال تاسيس: 1347    
3- كتابخانه عمومي شهیدقوام زاده چوپانان