فهرست

توسط سازمان فضاي سبز شهرداري اين شهر صورت گرفت؛

اهداي 30 عدد گلدان گل طبيعي به كتابخانه عمومي شهيددستغيب شاهين

سازمان فضاي سبز شهرداري شاهين شهر با هدف شاداب‌سازي كتابخانه 30 عدد گلدان گل طبيعي به كتابخانه شهيد دستغيب اين شهر اهدا كرد.

به گزارش روابط عمومي ادارهكل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، با پيگيري زهرا اسكندري سبزي، رئيس اداره كتابخانه‌هاي شهرستان و به منظور شاداب سازي فضاي كتابخانه شهيد دستغيب، سازمان فضاي سبز شهرداري 30 عدد گلدان گل طبيعي به ارزش 150 ميليون ريال به كتابخانه اين شهر اهدا كرد.