فهرست

به همت اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان آران و بيدگل؛

كارگاه مجازي«مبارزه با اعتياد» برگزار شد

كارگاه مجازي «مبارزه با اعتياد» به همت اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان آران و بيدگل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان آران و بيدگل، كارگاه مجازي «مبارزه با اعتياد» به همت اداره كتابخانه‌هاي عمومي آران و بيدگل و با همكاري شبكه بهداشت و درمان شهرستان و حضور كتابداران،اعضاي كتابخانه‌هاي عمومي برگزار شد.
در اين كارگاه كه با حضور محسن كدخدائيان، كارشناس ارشد روانشناسي و مشاوره و كارشناس شبكه بهداشت و درمان سلامت برگزار شد، به عوامل موثر در اعتياد،معرفي انواع مواد مخدر و روش‌هاي درمان اعتياد پرداخته شد.
كدخدائيان در اين كارگاه گفت: عوامل موثر در اعتياد افراد شامل عوامل فردي و شخصيتي،ميان فردي و اجتماعي مي‌شود كه عدم داشتن مهارت نه گفتن،كنجكاوي و بيش فعالي از عوامل فردي و شخصيتي محسوب مي‌شود و عواملي مانند مدرسه ،خانواده و دوستان و همچنين محل زندگي افراد از عوامل ميان فردي و اجتماعي است.
كارشناس مركز متادون تراپي شبكه بهداشت و درمان اضافه كرد: براي پيشگيري از اعتياد راه‌ها و روش‌هاي زيادي با توجه به عوامل مختلف مي‌توان به كار گرفت:ارتقا آموزش و دانش همگاني و استفاده درست از رسانه‌ها براي آگاهي دادن به مردم در مورد خطرات مواد مخدر؛ تبديل تهديدات فضاي مجازي به فرصت‌هاي مثبت و سازنده؛ برنامه‌ريزي نهادها و مسئولان كشوري، مسئوليت پذيري و مشاركت اجتماعي براي مبارزه با مواد مخدر؛ توجه به كودكان و نوجوانان و نيازهاي آنان با افزايش حمايت و سرمايه گذاري مؤثر براي رفاه خانواده‌ها؛ جلوگيري از دستيابي آسان به مواد مخدر؛ جلوگيري از قاچاق مواد مخدر؛ همكاري و تلاش همه جانبه خانواده‌ها، مدارس، جوامع مدني، مذهبي و سازمان‌ها براي پاك سازي جوامع از مواد مخدر؛ تلاش سازمان‌ها و نهادهاي غير دولتي در راستاي باز تواني مصرف كنندگان مواد مخدر از مهمترین راهکارها محسوب می‌شود.
وي همچنين در رابطه با روش‌هاي ترك اعتباد افزود: روش‌هاي ترك اعتياد به دو نوع علمي و غيرعلمي دسته‌بندي مي‌شوند كه بستري در منزل و كمپ از روش‌هاي غيرعلمي است. و ترك اعتباد بايد به صورت علمي(متادون تراپي) و زير نظر پزشك و روانشناس صورت گيرد.
وی همچنين در اين كارگاه به معرفي انواع مواد مخدر و عوارض آن بر جسم و روان انسان پرداخت.

 
نسخه قابل چاپ