فهرست

شهرستان فلاورجان

 ويژه برنامه هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان برگزار شد
به منظور گراميداشت سالروز تاسيس نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور؛

ويژه برنامه هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان برگزار شد

ويژه برنامه و فعاليت هاي فرهنگي متنوعي در گراميداشت سالروز تاسيس نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور توسط كتابخانه هاي عمومي شهرستان برگزار شد.

20 /12/ 1401
مشاهده
 فعاليت هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان برگزار شد
به منظور گراميداشت و شناساندن راه و هدف سردار سليماني؛

فعاليت هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان برگزار شد

كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان به منظورگراميداشت و شناساندن راه و هدف سردار سليماني به عموم مردم برنامه هاي فرهنگي متنوعي برگزار كردند.

17 /10/ 1401
مشاهده