اخبار داخلی
1398/10/21 شنبه باهدف غني سازي و بروز رساني منابع كتابخانه اي صورت گرفت؛ اهداي كتاب از سوي انتشارات تپش به كتابخانه عمومي امام صادق (ع) شهرستان دهاقان 145 نسخه كتاب توسط انتشارات تپش به كتابخانه عمومي امام صادق (ع) شهرستان دهاقان اهدا شد. به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، با هدف غني سازي و بروز رساني منابع كتابخانه طي پيگيري هاي صورت گرفته در آذر ماه 98 توسط مسئول كتابخانه عمومي امام صادق (ع) شهرستان دهاقان ، تعداد 145 نسخه كتاب به ارزش ريالي 6000000ريال از سوي انتشارات تپش در دي ماه 98 به اين كتابخانه اهدا گرديد.
بيشتر