اخبار داخلی

1398/4/19 چهارشنبه اهدای کتاب؛ اهداي كتاب به كتابخانه عمومي انديشه شهر دستگرد 40 نسخه كتاب از سوي انتشارات علي به كتابخانه عمومي انديشه شهر دستگرد اهدا شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان،  در راستاي گسترش فرهنگ كتابخواني و توسعه و تجهيز كتابخانه ها به منابع بيشتر، 40 نسخه كتاب در زمينه داستان هاي فارسي از سوي "انتشارات علي" به كتابخانه عمومي انديشه اهدا شد. مكاتبه و پيگيري جهت اهداي اين كتب از سوي  اين انتشارات توسط خانم معيني مسئول پيشين كتابخانه انجام شده است، و مكاتبه براي اهداي كتاب از  سازمان‌ها و انتشارات مختلف، ادامه دارد.
بيشتر