اخبار داخلی
8

3

2

5

7

1

6

4
1398/3/23 پنجشنبه فعاليت هاي فرهنگي جشنواره رضوي؛ برگزاري فعاليت هاي فرهنگي نهمين جشنواره رضوي در كتابخانه عمومي فعاليت هاي فرهنگي متنوعی در راستای برگزاری نهمين جشنواره رضوي در كتابخانه عمومي امام علی(ع) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان، كتابخانه عمومي امام علي (ع)  براي جذب اعضا براي شركت در مسابقه جشنواره رضوي اقدامات ذيل را ارائه نموده است: 

1- ارسال اخبار مسابقه جشنواره رضوي در كانال اخبار حواشي 

2- نمايش كتابهاي نهمين جشنواره رضوي

3- ارسال فرم هاي نقاشي به مدارس

4-معرفي كتابهاي ويژه نوجوانان درمدارس

5-جمع خواني كتابهاي كودكان درمدارس

6- جمع خواني كتاب فاطمه فاطمه

7- جمع خواني كتاب فصل فيروز ه اي

8- نشست كتابخوان كتابخانه اي ويژه بزرگسالان

9- برگزاري مسابقه به صورت الكترونيكي

بيشتر