اخبار داخلی
5

7

3

4

2

9

1

8

6
1398/3/23 پنجشنبه جشنواره كتابخواني رضوي؛ گزارش نهمين جشنواره رضوي گزارش برگزاري نهمين جشنواره كتابخواني رضوي در كتابخانه عمومي شهداي قهي

به گزارش روابط عمومي اداره كل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، در كتابخانه شهداي قهي براي هرچه با شكوه  تر اجرا شدن نهمين جشنواره رضوي اقدامات ذيل صورت گرفت :

اطلاع رساني در وبلاگ كتابخانه 2-نمايشگاه عناوين جشنواره رضوي 3-اختصاص رايانه جهت شركت در بخش الكترونيك 4-جمع خواني كتابهاي جشنواره رضوي 5-نشست كتابخوان 6-قصه گويي 7-نمايش فرهاي نقاشي ومكتوب 8-شركت در پويش مجازي 9-اطلاع رساني در كاناهاي روستا ودر مساجد

بيشتر