اخبار برگزیده
1398/10/30 دوشنبه با هدف غني سازي و به روزرساني منابع كتابخانه اي صورت گرفت؛ اهدا و وقف كتاب از سوي خانواده مرحوم رحمت اله عشقي به كتابخانه عمومي شهيد همت شهرضا 70 نسخه كتاب به ارزش 2392000 تومان از طرف خانواده مرحوم رحمت اله عشقي به كتابخانه عمومي شهيد همت شهرضا اهدا گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه عمومي استان اصفهان، با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته و در راستاي ترويج فرهنگ اهداي كتاب به كتابخانه ها و وقف، از سوي خانواده مرحوم رحمت اله عشقي 70 نسخه كتاب به مبلغ 23929000 ريال خريداري گرديد و به كتابخانه عمومي شهيد همت شهرضا اهدا گرديد.

قابل ذكر است كه از اين تعداد 43 نسخه جهت كتابخانه شهيد همت و 27 نسخه جهت كتابخانه در دست احداث خميني آباد وقف گرديد.

بيشتر