اخبار داخلی
اهداي كتاب كودك از سوي نشر صورتي به كتابخانه عمومي شهيد دستغيب شاهين شهر
برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي در هفتۀ چهارم خردادماه 1398
برگزاري  نشست جمع خواني كتاب امام رضا (ع)  توسط  كتابخانه عمومي نوبت شهر بويين مياندشت
 تبليغات جشنواره كتابخواني رضوي در شهرستان دهاقان
 در راستاي تبليغات نهمين جشنواره كتابخواني رضوي، با تلاش كتابداران كتابخانه عمومی اميركبير كاشان
برگزاري نشست جمع خواني رضوي با مشاركت كانون پرورش فكري شاهين شهر
برگزاري جلسه جمع خواني رضوي در كتابخانه روح الامين گرگاب
برگزاري دو نشست جمع خواني كتب جشنواره رضوي كودكان توسط  كتابخانه عمومي امامت شهر افوس
برگزاري محفل ادبي در كتابخانه عمومی كاوه آهنگر
برگزاري فعاليتهاي فرهنگي با موضوع جشنواره رضوي در كتابخانه عمومی بديع الزمان هرند
برگزاري دو نشست جمع خواني كتب جشنواره رضوي كودكان توسط  كتابخانه عمومي امامت شهر افوس
اجراي فعاليت هاي متنوع فرهنگي درهفته سوم خرداد ماه، در كتابخانه هاي عمومي شهرستان برخوار
برگزاري فعاليتهاي فرهنگي كتابخانه هاي شهرستان اصفهان
برگزاري فعاليت هاي فرهنگي نهمين جشنواره رضوي در كتابخانه عمومي
برگزاري فعاليتهاي فرهنگي در كتابخانه عمومي آل ياسين فريدونشهر
گزارش نهمين جشنواره رضوي
برگزاري مسابقه نقاشي رضوي با مشاركت كانون پرورش فكري شاهين شهر
اهداي بازي فكري از سوي موسسه فكرانه به كتابخانه عمومي روح الامين
برگزاري مسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي لاله توسط  كتابخانه عمومي نبوت شهر بويين مياندشت شهرستان بويين مياندشت
برگزاري مسابقه نقاشي جشنواره كتابخواني رضوي در مدرسه ابتدايي قدس شهرستان بويين مياندشت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...