فهرست

شهرستان نجف آباد

به مناسبت روز درختكاري انجام شد؛ اجراي طرح كاشت نهال در كتابخانه‌هاي بخش مهردشت شهرستان نجف‌آباد به مناسبت پانزدهم اسفند ماه، روز درختكاري و همراه با طرح سراسري كاشت همزمان يك ميليارد اصله درخت، طرح كاشت نهال در كتابخانه هاي بخش مهردشت شهرستان نجف آباد اجرا شد.
به گزارش روابط عمومي ادارهكل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، به مناسبت پانزدهم اسفند ماه روز درختكاري و همراه با طرح سراسري كاشت همزمان يك ميليارد اصله درخت، طرح كاشت نهال در كتابخانه‌هاي شهداي دهق، فردوسي علويجه و صديقه الزهرا روستاي حسين آباد  بخش مهردشت شهرستان نجف آباد با حضور كتابداران و اعضاي كتابخانه اجراشد.
كاهش تخريب سيل و طوفان، جلوگيري از فرسايش خاك و افزايش منابع سفره هاي آب زيرزميني از عمده فوايد درخت و درختكاري بوده، ضمن آنكه كاشت نهال سبب فرهنگ سازي دوستي با طبيعت در ميان نسل كودك و نوجوانان نيز مي باشد.

منبع: najafabad