فهرست

شهرستان شاهين شهر و ميمه

با هدف غني‌سازي منابع كتابخانه‌هاي شهرستان؛ 209 نسخه كتاب از محل اعتبارات انجمن كتابخانه‌هاي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه خريداري شد با هدف ارتقاء سطح كيفي و تقويت منابع كتابخانه‌هاي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه، از محل اعتبارات انجمن كتابخانه‌هاي شهرستان ، تعداد 209 نسخه كتاب خريداري شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، با هدف ارتقاء سطح كيفي و غني‌سازي منابع كتابخانه‌هاي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه، تعداد 209 نسخه كتاب به ارزش 100 ‌ميليون ريال براي استفاده كتابخانه‌هاي شهرستان از محل اعتبارات انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه خريداري شد.
كتابخانه‌هاي روح‌الامين گرگاب با خريد 47 نسخه كتاب به ارزش 21900000 ريال، كتابخانه شهيد دستغيب شاهين‌شهر با خريد 70 نسخه كتاب به ارزش 34750000 ريال، كتابخانه شهيد مطهري گز با خريد 41 نسخه كتاب به ارزش 18200000 ريال، كتابخانه امام صادق‌(ع) ميمه با خريد 24 نسخه كتاب به ارزش 11900000 ريال و كتابخانه بعثت وزوان با خريد 27 نسخه كتاب به ارزش 13280000 ريال از جمله كتابخانه‌هاي استفاده كننده از اين اعتبارات بودند.
خاطر‌نشان مي‌گردد اين كتابها پس از ثبت و آماده‌سازي ، جهت استفاده مراجعين در قفسه‌هاي كتابخانه‌هاي ذكر شده ، قرار مي‌گيرند.