فهرست

شهرستان شاهين شهر و ميمه

در راستاي ترويج فرهنگ مطالعه و توسعه همكاريهاي متقابل انجام شد؛ ديدار روسای ادارات كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شاهين‌شهر‌‌و‌‌ميمه و دانشگاه پيام‌نور مركز شاهين‌شهر با هدف ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و توسعه همكاريهاي متقابل، رئيس اداره كتابخانه‌هاي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه با رئيس دانشگاه پيام‌نور مركز شاهين‌شهر ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، زهرا اسكندري رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شاهين‌شهر‌‌و‌‌‎ميمه، در راستاي ارتقاي فرهنگ مطالعه و توسعه همكاريهاي متقابل با مهدي ابراهيمي، رئيس دانشگاه پيام‌نور مركز شاهين‌شهر ديدار و گفتگو كرد.
در اين ديدار، اسكندري ضمن تاكيد بر لزوم توسعه همكاريهاي متقابل دو طرف در زمينه ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني، به بيان اقدامات كتابخانه‌هاي شهرستان در زمينه فعاليتهاي فرهنگي پرداخت.
ابراهيمي، رئيس دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر نیز در اين نشست از آمادگي اين دانشگاه براي همكاري در برگزاري برنامه هاي فرهنگي مشترك با كتابخانه هاي شهرستان خبر داد.
در پايان اين نشست، اسكندري ضمن معرفي جشنواره اهداي كتاب تحت عنوان «بحار كتاب انوار دانايي » خواستار همكاري اين دانشگاه در برگزاري اين جشنواره شد.